ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣTON ΤΟΜΕA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3
“ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ”

Αντικείμενο & Στόχοι

Το Direct Market (www.directmarket.gr) αποτελεί το μεγαλύτερο Ελληνικό Ηλεκτρονικό Πολυκατάστημα με περισσότερα από 300.000 προϊόντα από 1.300 διαφορετικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια σύγχρονη πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου με ανεξάρτητους προμηθευτές μοναδικό για την Ελληνική αγορά (Marketplace στα πρότυπα της Amazon). Με την παρούσα πρόταση στοχεύουμε σε μια νέα εξατομικευμένη πλατφόρμα η οποία θα χρησιμοποιεί τεχνικές Στατιστικής Ανάλυσης και Μηχανικής Μάθησης για να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο περιβάλλον στον χρήστη και να του προτείνει προϊόντα που είναι πιο πιθανό να τον ενδιαφέρουν. Οι τεχνικές της Στατιστικής Ανάλυσης δεδομένων και της Μηχανικής Μάθησης είναι επιστημονικά η πλέον σύγχρονη λύση στην επεξεργασία δεδομένων στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Κάποιες βασικές εφαρμογές Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι: - Προβολή εξατομικευμένων προτάσεων σε προϊόντα και προσφορές - Βέλτιστη τιμολογιακή πολιτική με δυναμικές προσφορές σε πραγματικό χρόνο. - Βελτιστοποίηση στη διαχείριση αποθήκης και αποθεμάτων. - Εξατομίκευση τόσο της εμφάνισης όσο και του περιεχομένου ενός Ηλεκτρονικού καταστήματος. - Πρόβλεψη της αγοραστικής συμπεριφοράς του χρήστη στο πότε και τι είναι πιθανότερο να αγοράσει στο μέλλον.


Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, η συμπεριφορά των καταναλωτών εξελίσσεται επίσης - και τα ηλεκτρονικά καταστήματα καλούνται να ακολουθήσουν την εξέλιξη αυτή . Η σωστή και αποτελεσματική επεξεργασία των δεδομένων είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε κάποιο σύστημα να καινοτομήσει και να λύσει τα προβλήματα των αγοραστών. Ωστόσο, η απλή αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Στόχος είναι η αποδοτική επεξεργασία του μεγάλου όγκου δεδομένων και αριθμών ώστε να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα, τάσεις της αγοράς, αγοραστικά μοτίβα ακόμα και πρόβλεψη μελλοντικών αγορών.

Οι τεχνικές της Στατιστικής Ανάλυσης δεδομένων και της Μηχανικής Μάθησης είναι επιστημονικά η πλέον σύγχρονη λύση στην επεξεργασία δεδομένων στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Οι Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης μπορούν να «εκπαιδεύουν» συνεχώς ένα σύστημα ώστε να καταλάβει π.χ. τη συμπεριφορά ενός αγοραστή και να πάρει σωστές αποφάσεις εξατομίκευσης υπηρεσιών. Κάποιες βασικές εφαρμογές της ανάλυσης δεδομένων στο ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι:

- Προβολή εξατομικευμένων προτάσεων σε προϊόντα και προσφορές - Βέλτιστη τιμολογιακή πολιτική με δυναμικές προσφορές σε πραγματικό χρόνο. - Βελτιστοποίηση στη διαχείριση αποθήκης και αποθεμάτων. - Εξατομίκευση τόσο της εμφάνισης όσο και του περιεχομένου ενός Ηλεκτρονικού καταστήματος ανάλογα με τα προσωπικά χαρακτηριστικά του χρήστη και το αγοραστικό του προφίλ. - Μια καινοτόμα εφαρμογή της μηχανικής μάθησης θα μπορούσε να είναι η πρόβλεψη της αγοραστικής συμπεριφοράς του χρήστη στο πότε και τι είναι πιθανότερο να αγοράσει στο μέλλον

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1. Αύξηση επισκεψιμότητας και σημαντική βελτίωση των άλλων google analytics μετρήσεων όπως: συνολικές σελίδες που προβάλλονται, μέσος χρόνος παραμονής του χρήστη στο σύστημα, ποσοστό εγκατάλειψης (bounce rate),αριθμός σελίδων / περίοδο σύνδεσης, conversion rate κτλ 2. Αύξηση των επιχειρήσεων που προβάλλονται και πωλούν τα προϊόντα τους μέσα από το Direct Market 3. Αύξηση των online πωλήσεων και συνολικού τζίρου 4. Προσέλκυση αγοραστών από χώρες εκτός Ελλάδας.

Κωδικός Έργου

ΔΕΡ5-0017686

Ημερομηνία Έναρξης

01-01-2019

Διάρκεια Υλοποίησης

32 μήνες

Ακρωνύμιο Πρότασης

Direct Market 2.0

Φορείς Υλοποίησης

Knowledge Broadband Services A.E

Στην Knowledge Broadband Services Α.Ε. πιστεύουμε ότι η σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίας (ΤΠΕ) μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά τόσο την Κοινωνία όσο και την βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη προηγμένων διαδικτυακών εφαρμογών και η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών ( e-services, broadband services, κλπ) προς δημόσιους φορείς και προς το κοινό που αυτοί εξυπηρετούν (Πολίτες, Επιχειρήσεις, Μέλη) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα, αναπτύσει σύχρονα προϊόντα και υπηρεσίες για τον τομέα του Τουρισμού.

ΙΤΥΕ 'ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ'

To I.T.Y.E. είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών & ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.

Ενότητες Εργασιών

 • ΕΕ1. Μελέτη και Δημιουργία Προφίλ Χρήστη και Εκπαίδευση Συστήματος (Training data και Learning algorithms, User profiling) (Βιομηχανική Έρευνα - ΒΕ)

            (Διάρκεια: Μ1 – Μ15)

  ΕΕ2. Εφαρμογή αλγορίθμων και δημιουργία αποτελεσμάτων (ranking model και results) (ΒΕ)

            (Διάρκεια: M12 – M19)

 • ΕΕ.3 Ολοκλήρωση των μηχανισμών εξατομικευμένων υπηρεσιών στη νέα πλατφόρμα Direct Market 2.0 (ΒΕ)

            (Διάρκεια: M18 – M23)

  ΕΕ.4 Δημοσιότητα και Εμπορική Αξιοποίηση Τελικού Συστήματος (ΒΕ)

            Διάρκεια: M21-M24

Παραδοτέα

 • Π1.1 Μελέτη τάσεων ΤΠΕ στην Παγκόσμια Αγορά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

            (Παράδοση: Μ2)

  Π1.2 Μελέτη προφίλ και συμπεριφοράς χρηστών

            (Παράδοση: Μ2)

  Π1.3 Αναφορά με τα κατάλληλα δεδομένα που θα πρέπει να συλλέγονται από το χρήστη

            (Παράδοση: Μ3)

 • Π1.4 Αναφορά μελέτης υποδομής μηχανικής μάθησης

            (Παράδοση: Μ3)

  Π1.5 Μηχανισμός ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την συλλογή των δεδομένων

            (Παράδοση: Μ4)

  Π1.6 Μηχανισμός στον server που θα αποθηκεύει τα δεδομένα στο αποθετήριο

            (Παράδοση: Μ6)

 • Π1.7 Υλοποίηση των διαδικασιών feature engineering και feature selection

            (Παράδοση: Μ9)

  Π1.8 Υλοποίηση επιλεγμένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης ως διαδικτυακή υπηρεσία

            (Παράδοση: Μ13)

  Π1.9 Αναφορά αποτελεσμάτων εκπαίδευσης και αποδοτικότητας αλγορίθμων

            (Παράδοση: Μ15)

 • Π2.1 Αναφορά μοντέλων γνώσης που έχουν δημιουργηθεί

            (Παράδοση: Μ17)

  Π2.2 Εφαρμογή μοντέλων γνώσης σε πιλοτική χρήση

            (Παράδοση: Μ17)

  Π2.3 Αναφορά σχεδίασης, δοκιμών και πιλοτικής λειτουργίας συστήματος

            (Παράδοση: Μ19)

 • Π3.1 Ολοκλήρωση των μηχανισμών που αναπτύχθηκαν πάνω στην πλατφόρμα του Direct Market

            (Παράδοση: Μ20)

  Π3.2 Αναφορά πιλοτικής χρήσης Ολοκληρωμένου Συστήματος

            (Παράδοση: Μ23 )

  Π4.1 Business Plan

            (Παράδοση: Μ24)

 • Π4.2 Αναφορά Ενεργειών Δημοσιότητας

            (Παράδοση: Μ24)